کارشناسان

1-
ویدا مؤید - کارشناس آزمایشگاه

2- نرگس رضایی - کارشناس آزمایشگاه

3-نادر کهن - کارشناس ارشد هماتولوژی

4-علیرضا رضایی - کارشناس امور اداری

5- شیرین پرند - کارشناس ارشد زبان انگلیسی

6-شیوا نصیر آبادی- کارشناس ارشد ژنتیک

7- محمد مقدم - کارشناس ارشد ژنتیک

8-طاهره زارعی - کارشناس ارشد میکروبیولوژی

9-زهره زاهدی - کارشناس پرستاری

10- فاطمه امیرمؤذی- پزشک عمومی
 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان خلیلی-برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات هماتولوژی 
تلفن های تماس: 07136122263-07136281528
فاکس: 07136281563
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir


کارگاه ها و همایش ها
EHA meeting in Shiraz
سمینار تازه های تالاسمی

20 و 21 اردیبهشت 97 


آئین نامه ها و فرم ها

تازه های سایت