کارشناسان

1-
ویدا مؤید - کارشناس آزمایشگاه

2- نرگس رضایی - کارشناس آزمایشگاه

3-نادر کهن - کارشناس ارشد هماتولوژی

4-علیرضا رضایی - کارشناس امور اداری

5- شیرین پرند - کارشناس ارشد زبان انگلیسی

6-شیوا نصیر آبادی- کارشناس ارشد ژنتیک

7- محمد مقدم - کارشناس ارشد ژنتیک

8-طاهره زارعی - کارشناس ارشد میکروبیولوژی

9-زهره زاهدی - کارشناس پرستاری

10- فاطمه امیرمؤذی- پزشک عمومی
 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - بلوارکریم خان زند - میدان نمازی - بیمارستان نمازی - مرکز تحقیقات هماتولوژی
تلفن های تماس: 6125617-0711
فاکس: 6473239-0711
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir


کارگاه ها و همایش ها
شرکت در کنگره ها
 کنگره هاي برگزار شده توسط مركز

آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت