اعضای هیئت علمی


1-  پروفسور منصور حق شناس - هماتولوژیست و آنکولوژیست، استاد باز نشسته دانشگاه علوم پزشکی                      
2-  پروفسور مهران کریمی - هماتولوژیست و آنکولوژیست اطفال، رییس مرکز
3- پروفسور مانی رمزی - هماتولوژیست و آنکولوژیست
4- دکتر سزانه حق پناه - متخصص پزشکی اجتماعی  

5-

دکتر امید رضا ذکاوت-هماتولوژیست و آنکولوژیست

 
5-  دکتر مریم ذاکری نیا - هماتولوژیست و آنکولوژیست
6-  دکتر حبیب نورانی خجسته - هماتولوژیست و آنکولوژیست
7-  دکتر احمد منبتی - پاتولوژیست 
8-  دکتر سهیلا زارعی فر - هماتولوژیست و آنکولوژیست اطفال
9-  دکتر مهدی دهقانی - هماتولوژیست و آنکولوژیست  
10-  دکتر رضا وجدانی - هماتولوژیست و آنکولوژیست  
11-

دکتر محمد رضا بردبار-هماتولوژي –آنكولوژي کودکان

 
12-

دکتر مجتبی کریمی- گروه داخلي بخش هماتولوژي –آنكولوژي

 
13-

 دکتر نرگس ارندی-ایمونولوژی

 


  


 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - بلوارکریم خان زند - میدان نمازی - بیمارستان نمازی - مرکز تحقیقات هماتولوژی
تلفن های تماس: 6125617-0711
فاکس: 6473239-0711
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir


کارگاه ها و همایش ها
شرکت در کنگره ها
 کنگره هاي برگزار شده توسط مركز

آئین نامه ها و فرم هاتازه های سایت