اعضای هیئت علمی


1-  پروفسور منصور حق شناس - هماتولوژیست و آنکولوژیست، استاد باز نشسته دانشگاه علوم پزشکی                      
2-  پروفسور مهران کریمی - هماتولوژیست و آنکولوژیست اطفال، رییس مرکز
3- پروفسور مانی رمزی - هماتولوژیست و آنکولوژیست
4- دکتر سزانه حق پناه - متخصص پزشکی اجتماعی  

5-

دکتر امید رضا ذکاوت-هماتولوژیست و آنکولوژیست

 
5-  دکتر مریم ذاکری نیا - هماتولوژیست و آنکولوژیست
6-  دکتر حبیب نورانی خجسته - هماتولوژیست و آنکولوژیست
7-  دکتر احمد منبتی - پاتولوژیست 
8-  دکتر سهیلا زارعی فر - هماتولوژیست و آنکولوژیست اطفال
9-  دکتر مهدی دهقانی - هماتولوژیست و آنکولوژیست  
10-  دکتر رضا وجدانی - هماتولوژیست و آنکولوژیست  
11-

دکتر محمد رضا بردبار-هماتولوژي –آنكولوژي کودکان

 
12-

دکتر مجتبی کریمی- گروه داخلي بخش هماتولوژي –آنكولوژي

 
13-

 دکتر نرگس ارندی-ایمونولوژی

 


  


 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان خلیلی-برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات هماتولوژی 
تلفن های تماس: 07136122263-07136281528
فاکس: 07136281563
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir


کارگاه ها و همایش ها
EHA meeting in Shiraz
سمینار تازه های تالاسمی

20 و 21 اردیبهشت 97 


آئین نامه ها و فرم ها

تازه های سایت