شیراز- خیابان خلیلی- برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات محمد رسول الله
تلفن: 07136122263 و 07136281528
فکس: 07136281563 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان خلیلی-برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات هماتولوژی 
تلفن های تماس: 07136122263-07136281528
فاکس: 07136281563
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir