موفقیت های مرکز

1- کسب رتبه ی سوم ارزشیابی در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1393
2- کسب رتبه ی دوم تا چهارم  ارزشیابیدر بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سالهای 1389 تا 1392
3- دریافت جایزه پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی ابوریحان بیرونی توسط  پروفسورمهران کریمی
4- جایزه بهترین محقق در جشنواره رازی در سال 2008 توسط  پروفسورمهران کریمی
5- احراز عنوان بهترین محقق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال های 2003 تا 2013 توسط پروفسورمهران کریمی
6-  احراز عنوان بهترین محقق در جشنواره رازی در سال 2003 توسط پروفسورمهران کریمی
7- عضویت پروفسورمهران کریمی در بورد هماتولوژی-انکولوژی کودکان ایران
8- عضویت پروفسورمهران کریمی در بورد  کودکان ایران
9- دریافت قدردانی کمیته ISTH و کنگره TIF به پاس خدمات پروفسورمهران کریمی در سال 2010 و 2011

 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان خلیلی-برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات هماتولوژی 
تلفن های تماس: 07136122263-07136281528
فاکس: 07136281563
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir